Privacybeleid

Artikel 1: Inleiding

Dit privacybeleid is van toepassing op de website Manucurist.com.

Dit privacybeleid is bedoeld om gebruikers van deze website te informeren.

 • over de verzameling en verwerking van hun persoonsgegevens. Alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren, moeten als persoonsgegevens worden beschouwd. Het gaat met name om de voor- en achternaam, de leeftijd, het postadres, het e-mailadres, de locatie en het IP-adres van de gebruiker
 • Wat zijn de rechten van de gebruikers met betrekking tot deze gegevens?
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde en behandelde persoonsgegevens?
 • Aan wie worden deze gegevens doorgegeven?
 • In voorkomend geval, het cookiebeleid van de site.

Dit privacybeleid is een aanvulling op de wettelijke bepalingen en de algemene gebruiksvoorwaarden die de gebruiker kan raadplegen op het volgende adres : https://manucurist.com/nl/policies/terms-of-sale

Artikel 2: ALGEMENE BEGINSELEN INZAKE DE VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS

Overeenkomstig artikel 5 van de Europese verordening 2016/679 verzamelt en verwerkt de website de gebruikersgegevens volgens de volgende beginselen

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: de gebruikersgegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met de toestemming van de eigenaar van de gegevens. Telkens wanneer er persoonsgegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn gegevens worden verzameld en om welke redenen zijn gegevens worden verzameld
 • Doelbeperking: de gegevens worden verzameld en verwerkt voor één of meerdere welbepaalde doelen die in deze algemene gebruiksvoorwaarden worden toegelicht
 • Minimalisatie van gegevensverzameling en -verwerking: alleen de gegevens die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de gestelde doelstellingen van de site worden verzameld
 • Verkorte bewaartermijn van de gegevens: de gegevens worden bewaard voor een beperkte periode, waarvan de gebruiker op de hoogte is. Wanneer deze informatie niet kan worden meegedeeld, wordt de gebruiker op de hoogte gebracht van de criteria aan de hand waarvan de bewaartermijn wordt bepaald
 • de bewaartermijn wordt bepaald
  Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verbindt zich ertoe om de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Om wettig en in overeenstemming te zijn met de vereisten van artikel 6 van de Europese verordening 2016/679, mogen persoonsgegevens alleen worden verzameld en verwerkt als ze voldoen aan ten minste één van de onderstaande voorwaarden:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking
 • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting
 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde en privébelangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde.

Artikel 3: PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SITE

A. VERZAMELDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN VERZAMELWIJZE

De website van Manucurist verzamelt de volgende persoonsgegevens

 • Voornaam, Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Locatie

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker één van de volgende bewerkingen op de website uitvoert:

 • Wanneer u zich registreert op onze site
 • Wanneer u inlogt op uw account, een aankoop doet, of deelneemt aan een wedstrijd
 • Wanneer u zich afmeldt.

Bovendien wordt bij betaling op de website een bewijs van de transactie, inclusief bestelbon en factuur, opgeslagen in de computersystemen van de uitgever van de website.

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart alle verzamelde gegevens onder redelijke beveiligingsomstandigheden, in de computersystemen van zijn website gedurende een periode van: 36 maanden

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden

 • Om uw ervaring te personaliseren en aan uw individuele behoeften te voldoen- Om gepersonaliseerde reclame-inhouden beschikbaar te stellen
 • Om onze website te verbeteren
 • Om de klantenservice te verbeteren en u beter te ondersteunen
 • Om contact met u op te nemen via e-mail
 • Om wedstrijden, promoties en enquêtes te organiseren

B. OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De via de website verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, en worden alleen verwerkt door de uitgever van de website.

C. HOSTING VAN GEGEVENS

De website Manucurist wordt gehost door: Shopify Inc, met hoofdzetel te:

126 York St. Ottawa, ON K1N 5T5, in Canada.

De host kan worden gecontacteerd op het volgende telefoonnummer : 1-888-746-7439

Artikel 4: VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS EN GEGEVENSVERWERKING

A. DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Kunt u hier contact met ons opnemen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens bepaalt de doeleinden en de middelen die worden gebruikt voor het verwerken van de persoonsgegevens.

B. VERPLICHTINGEN VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, en niet zonder medeweten van de gebruiker aan derden door te geven, en de doeleinden te respecteren waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

Bovendien verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zich ertoe de gebruiker te informeren in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit tot buitensporige rompslomp, kosten of procedures leidt.

Als de integriteit, vertrouwelijkheid of beveiliging van de persoonsgegevens van de gebruiker in gevaar wordt gebracht, verbindt de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe de gebruiker op enigerlei wijze te informeren.

Artikel 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

In overeenstemming met de voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker de volgende rechten.

Om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens zijn gevolg kan inwilligen, moet de gebruiker zijn voor- en achternaam en zijn e-mailadres meedelen.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens moet het verzoek van de gebruiker binnen een termijn van maximum 30 (dertig) dagen beantwoorden.

A. PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER INZAKE GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

a. Recht op toegang, rectificatie en schrapping

De gebruiker kan zijn gegevens raadplegen, bijwerken, wijzigen of laten schrappen volgens de hieronder beschreven procedure

Kunt u hier contact met ons opnemen om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, en het voorwerp van zijn verzoek toelichten

b. Recht op overdracht van gegevens

De gebruiker heeft het recht om de overdracht van zijn persoonsgegevens van de website naar een andere website aan te vragen volgens de hieronder beschreven procedure
Kunt u hier contact met ons opnemen om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, en om overdracht van zijn persoonsgegevens te verzoeken

c. Recht op beperking van en verzet tegen de gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking te vragen van of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de website, zonder dat de website dit kan weigeren, tenzij er gegronde en dwingende redenen bestaan die voorrang zouden kunnen hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om de verwerking van zijn gegevens te beperken of bezwaar te maken tegen hun verwerking, moet de gebruiker de volgende procedure volgen:

Kunt u hier contact met ons opnemen om contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, en om beperking van de verwerking van zijn gegevens te verzoeken

d. Recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking

Overeenkomstig verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking als het besluit rechtsgevolgen voor hem heeft of hem in aanmerkelijke mate treft.

e. Recht om het lot van de gegevens na overlijden te bepalen

Overeenkomstig de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016 wordt de gebruiker eraan herinnerd dat hij kan bepalen wat er met zijn verzamelde en verwerkte gegevens moet gebeuren na overlijden.

f. Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens besluit om niet op het verzoek van de gebruiker te reageren en de gebruiker dit besluit wil betwisten of denkt dat er sprake is van een inbreuk op één van de bovenstaande rechten, heeft de gebruiker het recht om klacht in te dienen bij de CNIL (de Franse nationale commissie voor informatica en vrijheden) of een bevoegde rechtbank.

Artikel 6: GEBRUIK VAN “COOKIES”

De website kan cookies gebruiken.

Een "cookie" is een klein bestand (minder dan 4 kB) dat door de website op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen, en relevante informatie bevat over de surfgewoonten van de gebruiker.

Deze bestanden maken het mogelijk om statistieken en verkeersinformatie te verwerken, de navigatie te vergemakkelijken en de service te verbeteren voor optimaal gebruikscomfort.

De gebruiker moet instemmen met het gebruik van cookies en met de opslag en analyse van persoonsgegevens.

Deze toestemming van de gebruiker is maximaal 13 (dertien) maanden geldig. Na afloop van deze periode zal de website de gebruiker opnieuw om toestemming vragen voor de opslag van cookies op zijn harde schijf.

a. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van “cookies” door de website

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij zich kan verzetten tegen de registratie van deze cookies door zijn browserinstellingen aan te passen.

Ter informatie: de gebruiker kan via de volgende links de stappen raadplegen om zijn browserinstellingen aan te passen en het gebruik van “cookies” te weigeren

: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr

: https://support.mozilla.org/fr/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
: http://www.apple.com/legal/privacy/fr-ww/

: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

Als de gebruiker besluit om de cookies uit te schakelen, kan hij toch verder surfen op de site. De uitgever van de website kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen op de website als gevolg van deze keuze.

b. Beschrijving van de cookies die gebruikt worden door de website

De uitgever van de website wijst de gebruiker op het feit dat de volgende cookies worden gebruikt bij het surfen op de website

Tijdens het browsen op de website, wordt aan de gebruiker meegedeeld dat er cookies van derden kunnen worden opgeslagen.

Het gaat meer bepaald om de volgende derden

 • Google Analytics
 • Google Ads

Bovendien bevat de website socialenetwerkknoppen waarmee de gebruiker zijn activiteit op de website kan delen. Het is dan ook goed mogelijk dat deze sociale netwerken, tijdens het gebruik van deze functies, cookies opslaan op de computer van de gebruiker.

De aandacht van de gebruiker wordt gevestigd op het feit dat deze websites hun eigen privacybeleid en algemene gebruiksvoorwaarden hebben, en dat deze kunnen afwijken van die van de website. De uitgever van de website raadt de gebruikers aan om het privacybeleid en de algemene gebruiksvoorwaarden van deze websites te raadplegen.

Artikel 7: VOORWAARDEN VOOR HET WIJZIGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het volgende adres:

https://manucurist.com/nl/policies/privacy-policy

De uitgever van de website behoudt zich het recht voor om het te wijzigen met het oog op overeenstemming met de geldende wetgeving.

De gebruiker wordt dan ook aangeraden om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste aangebrachte wijzigingen.

De gebruiker wordt medegedeeld dat dit privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt op 24/10/2019.

Artikel 8: UITSCHRIJVING

Wij gebruiken het door u opgegeven e-mailadres om u enerzijds informatie en updates over uw bestelling te sturen, en anderzijds incidenteel bedrijfsnieuws, informatie over gerelateerde producten enz. te sturen. Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk ogenblik uitschrijven. Volg hiervoor de gedetailleerde instructies onderaan de e-mails.

Artikel 9: TOESTEMMING

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons privacybeleid.

Artikel 10: TOEPASSELIJK RECHT

Dit privacybeleid wordt beheerst door de Franse wet.