Privacybeleid

Preambule

Waar hebben we het over?

Persoonsgegevens zijn alle informatie die kan worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren.

Zo worden uw contactgegevens (bijv. naam, voornaam, postadres), maar ook uw locatie, een identificatienummer (bijv. IP-adres), een foto, enz. als persoonsgegevens beschouwd.

In dit opzicht Privacybeleid is alleen van toepassing op natuurlijke personen, hierna te noemen "Betrokkenen"De volgende personen zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van deze overeenkomst: natuurlijke personen en beroepsbeoefenaren, met uitzondering van rechtspersonen.

Op Manucuristwij verzamelen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden. Het heden Privacybeleid is bedoeld om u te beschrijven hoe wij dit doen.

Wat zijn de toepasselijke voorschriften?

Dit privacybeleid is gebaseerd op twee hoofdteksten:

 • Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, hierna "RGPD” ;
 • Wet nr. 78/17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, hierna "de RGPD" genoemd.Wet op de gegevensbescherming”.

Waar kan ik de informatie vinden die mij aangaat?

Voor de grootst mogelijke duidelijkheid, Manucurist biedt u verschillende informatiebronnen:

 • Deze Privacybeleid legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u op onze site surft;
 • De Verkoopvoorwaarden op elke aankoop via onze website;
 • De Gebruiksvoorwaarden Green Addict de regels die van toepassing zijn op ons loyaliteitsprogramma;
 • De Wettelijke kennisgeving alle nuttige informatie over de onderneming beschikbaar stellen Manucurist.

 

Artikel 1: De verantwoordelijke voor de verwerking

Overeenkomstig de regelgeving (RGPD, artikel 7) is de verantwoordelijke voor de verwerking de entiteit die het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt.

De beheerder van de persoonsgegevens die via de website https://www worden verzameld.Manucurist.com/ is:

Manucurist SARL
19, rue d'Enghien
75010 Parijs
RCS Parijs : 813 646 429

Artikel 2: Hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

Wanneer u op onze site surft, kunnen uw gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Contractbeheer: beheer van klantaccounts, beheer van online geplaatste bestellingen en verzending/levering/terugkeer naar voorraad.
  Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract of van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen.
 • Het beheer van het loyaliteitsprogramma van Manucurist.
  Deze verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene om Gebruiksvoorwaarden Green Addict.
 • Elektronische commerciële prospectie en personalisering van reclame-inhoud.
  Deze verwerking is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene.
 • Beheer van betalingen en facturen, en boekhouding.
  Deze verwerking vloeit voort uit een wettelijke verplichting.
 • Het uitvoeren van onderzoeken en studies naar de tevredenheid van klanten: enquêtes, producttests, verkoopstatistieken en de organisatie van wedstrijden.
  Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van ManucuristDeze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van de onderneming, bestaande uit de voortdurende verbetering van onze dienstverlening en onze producten.
 • Het beheer van precontentieuze en gerechtelijke procedures.
  Deze verwerking is gebaseerd op het legitieme belang van Manucuristbestaande in de vaststelling van het bewijs van een recht of overeenkomst.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens niet anders dan via uw eigen navigatie (zogenaamde directe verzameling).

Bij wijze van uitzondering kunnen wij in het kader van het programma "Sponsor een vriend" uw e-mailadres verzamelen om u een kortingsbon op uw eerste bestelling aan te bieden. In dat geval heeft een van uw familieleden uw e-mailadres op onze site vermeld en dat is de reden waarom wij contact met u opnemen (zogenaamde indirecte verzameling).

Worden uw gegevens aan derden doorgegeven?

Manucurist Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan ontvangers die een strikte noodzaak hebben om ze te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verzameld.

In dit verband gaat het om dienstverleners die belast zijn met de volgende taken Aanmaak en beheer van klantenrekeningen / Beheer van bestellingen, verzending, levering, terugname van voorraad / Beheer van betalingen en facturen / Hosting en beheer van de site / Beheer van klantentevredenheid en organisatie van wedstrijden / E-mailing van reclame en deponering van cookies op uw terminal mits uw toestemming / In voorkomend geval de betrokken rechtbanken, bemiddelaars, advocaten, gerechtsdeurwaarders, registeraccountants en accountants.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten de Europese Unie (EU)?

Sommige van de door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Unie worden doorgegeven, voornamelijk aan Canada en de Verenigde Staten, waar wij gegevensverwerkers hebben. Manucurist.

In geval van overdracht, Manucurist ervoor zorgt dat het (i) wordt uitgevoerd naar een land waarvoor een besluit van gepastheid van de Europese Commissie geldt krachtens artikel 45 van de GDPR, of (ii) wordt ondersteund door passende waarborgen krachtens artikel 46 van de GDPR, met inbegrip van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, alsmede technische en organisatorische maatregelen om een hoog niveau van gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid te waarborgen, vergelijkbaar met het niveau dat door de GDPR wordt vereist.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens totdat de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zijn vervuld.

In sommige gevallen is een langere bewaartermijn wettelijk verplicht.

Bijvoorbeeld:

 • Als u nog geen klant bent, kunnen uw persoonsgegevens worden bewaard tot u uw toestemming om commerciële prospectie te ontvangen intrekt, en tot 3 (drie) jaar na het laatste commerciële contact met ons (bv. wanneer u klikt op een aanbieding die wij u sturen).
 • Als u klant bent, kunnen uw persoonsgegevens tot 3 (drie) jaar na de laatste aankoop worden bewaard, en tot 5 (vijf) jaar in tussentijdse opslag (alleen toegankelijk in geval van geschillen).
 • Facturen worden 10 (tien) jaar bewaard.

Artikel 3: Uw individuele rechten

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens?

 • Recht op toegang : heeft u het recht om ons te vragen te bevestigen dat uw persoonsgegevens door onze diensten worden verwerkt. In voorkomend geval zullen wij u op uw verzoek een kopie sturen van uw persoonsgegevens die worden verwerkt.
 • Recht op correctie : U hebt het recht door ons verwerkte onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of aanvullen.
 • Recht op wissen: U hebt het recht uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te laten wissen, met name wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, of wanneer u uw toestemming waarop de verwerking van uw gegevens was gebaseerd, intrekt.
 • Recht op beperking: U hebt het recht op beperking, d.w.z. bevriezing, van de verwerking van uw persoonsgegevens, met name wanneer dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten.
 • Recht op bezwaar: U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie. Alleen legitieme en dwingende redenen van Manucurist of de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • Recht op overdraagbaarheid : U heeft het recht om van Manucurist de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Hoe dit recht uit te oefenen?

U kunt uw individuele rechten op uw gegevens uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres hello@manucurist.com.

In uw verzoek wordt aangegeven welk recht of welke rechten u wenst uit te oefenen. In overeenstemming met artikel 12.6 van de GDPR, wanneer Manucurist redelijke twijfel heeft over de identiteit van de persoon die zijn of haar rechten uitoefent, kunnen wij u vragen om informatie die nodig is om te bevestigen dat u het bent, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs.

Heeft u het recht om een klacht in te dienen?

Ja. Als u vindt dat u uw rechten niet kunt uitoefenen of een inbreuk op de regels voor de bescherming van uw persoonsgegevens wilt melden, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Artikel 4: Beheer van cookies

Om de werking van de site te verbeteren en de navigatie te optimaliseren, Manucurist kan worden verplicht om cookies op de site te plaatsen, via onderaannemers of partnerbedrijven.

Maar maak je geen zorgen! Wij respecteren in alle gevallen uw privacy en vragen uw toestemming overeenkomstig het geldende wettelijke kader.

Deze cookies stellen ons in staat het publiek te meten om de algemene werking van onze site te verbeteren, uw surfervaring te optimaliseren door u gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en u aanbiedingen te doen die aangepast zijn aan uw interesses.

In het kader van het gebruik van cookies, Manucurist kan persoonsgegevens over u verwerken als een onafhankelijke gegevensbeheerder, of als een gezamenlijke gegevensbeheerder met sociale netwerken.

Houd er echter rekening mee dat de cookies voor sommige van de oplossingen die wij gebruiken afhankelijk zijn van een externe verwerker, die, als u ervoor kiest, persoonsgegevens over u kan verwerken volgens hun eigen privacybeleid.

U hebt de mogelijkheid dergelijke cookies te blokkeren via de instellingen van uw browser. Elke browser heeft hiervoor een andere configuratie. Bijvoorbeeld: Chrome™ ; Internet Explorer™ ; Safari™ ; Firefox™.

Overeenkomstig de aanbevelingen van de CNIL is de levensduur van de door ons gebruikte tracers beperkt tot 13 (dertien) maanden, terwijl de daarmee verzamelde informatie niet langer dan 25 (vijfentwintig) maanden wordt bewaard.

Artikel 5: Bijwerking van het privacybeleid

Manucurist Dit privacybeleid kan worden gewijzigd door Privacybeleid.

Indien wij uw persoonsgegevens op een andere manier willen gebruiken dan wij u reeds hebben meegedeeld, zullen deze wijzigingen op een opvallende plaats op onze site aan u worden meegedeeld.

Artikel 6: Geschillen

Het heden Privacybeleid is onderworpen aan het Franse recht.

In geval van een geschil over de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Privacybeleidzullen de partijen te goeder trouw trachten een minnelijke schikking te treffen.

Bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het Hof van Beroep van Parijs, die bij uitsluiting bevoegd zijn.

Artikel 7 : Contact

U kunt ons elke vraag of claim sturen:

 • Door ons contactformulier in te vullen op het volgende adres https://www.Manucurist.com/pages/contact.
 • Door ons een e-mail te sturen naar het volgende adres hello@manucurist.com.
 • Door ons een brief te sturen naar het volgende postadres Manucurist19, rue d'Enghien 75010 Parijs.