Wettelijke bepalingen

OVER DE WEBSITE

U bent momenteel ingelogd op de website van Manucurist. Alle gegevens en informatie op de website www.manucurist.com worden door Manucurist ter beschikking gesteld van het publiek.

Manucurist
19 rue d'Enghien
75010 PARIJS
Rechtsvorm: Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kapitaal: € 156 450,00 
SIRET-nr: 81364642900031
Intracommunautair btw-nummer: FR65 813 646 429
Hoofdredacteur: MEVR. Gaëlle LEBRAT PERSONNAZ

Manucurist houdt zich aan het regionale handvest van de waarden van de republiek en het secularisme

HOSTING

Shopify Inc. – 150 rue Elgin, bureau 800 Ottawa (Ontario) K2P 1L4 (Canada)

CREDITS

Technisch ontwerp en uitvoering:
Agence Shopify France Rainbow

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN AANGEBODEN DIENSTEN

Het gebruik van de website www.manucurist.com houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. De gebruikers van de website www.manucurist.com worden dan ook verzocht deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Normaal gesproken is deze website te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. Manucurist kan echter besluiten om de toegang tot de website te onderbreken voor technisch onderhoud. In dergelijk geval zal Manucurist de gebruikers vooraf informeren over de data en tijden van de onderhoudswerkzaamheden.

De website www.manucurist.com wordt regelmatig bijgewerkt door Manucurist. Ook de wettelijke bepalingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd: deze zijn bindend voor de gebruiker. De gebruiker wordt dan ook verzocht deze regelmatig na te lezen.

BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website www.manucurist.com is het verstrekken van informatie over de activiteiten van de onderneming.

Manucurist probeert zo nauwkeurig mogelijke informatie te voorzien op de website www.manucurist.com. De onderneming kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de updates, ongeacht of deze veroorzaakt worden door haarzelf of door de derden die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de website www.manucurist.com is indicatief en kan in de toekomst veranderen. Bovendien zijn de inlichtingen op de website www.manucurist.com niet allesomvattend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die sinds het online zetten werden aangebracht.

CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP DE TECHNISCHE GEGEVENS

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade ten gevolge van het gebruik van de website. Bovendien verbindt de gebruiker van de website zich ertoe bij toegang tot de website recente virusvrije apparatuur en een up-to-date browser van de laatste generatie te gebruiken.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK

Manucurist is de eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten of de houder van de gebruiksrechten op alle op de website toegankelijke elementen zoals teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, weergave, wijziging, publicatie of aanpassing van de elementen van de website, ongeacht het gebruikte middel of de gebruikte werkwijze, is ten strengste verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: Manucurist.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of van een element ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd op basis van de artikelen L.335-2 en het wetboek van de intellectuele eigendom.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Manucurist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website www.manucurist.com, die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of omwille van een bug of incompatibiliteit.

Manucurist kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of een gemiste kans) ten gevolge van het gebruik van de website www.manucurist.com.

Er zijn interactieve ruimten (met mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) beschikbaar voor gebruikers. Manucurist behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving iedere inhoud te verwijderen die in deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Manucurist behoudt zich tevens het recht voor om een burgerlijke en/of strafrechtelijke procedure tegen de gebruiker in te stellen in geval van het verspreiden van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht de gebruikte informatiedrager (tekst, foto’s…).

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.manucurist.com is onderworpen aan het Franse recht. Er wordt exclusieve rechtsbevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

LEXICON

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met de bovengenoemde website.

Persoonsgegevens: « informatie die, in welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing is » (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).