Wettelijke kennisgeving

OVER DE SITE

U bent momenteel verbonden met de website van manucurist. Alle gegevens en informatie op de website www.manucurist.com worden beschikbaar gesteld aan het publiek door manucurist.

manucurist
19 rue d'Enghien
75010 PARIJS
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Kapitaal : € 156 450,00
SIRET-nummer: 81364642900031
Intraco BTW-nummer: FR65 813 646 429
Directeur van de publicatie : MME Gaëlle LEBRAT PERSONNAZ

manucurist houdt zich aan het Regionale Handvest van de Waarden van de Republiek en het Secularisme

HOSTING

Shopify Inc - 150 Elgin Street, Suite 800 Ottawa, Ontario K2P 1L4 (Canada)

KREDIETEN

Ontwerp en technische uitvoering :
Agence Shopify Frankrijk Regenboog

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN

Het gebruik van de site www.manucurist.com impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. www.manucurist.com wordt derhalve verzocht hen regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken altijd toegankelijk voor gebruikers. Tot een onderbreking om technische onderhoudsredenen kan echter worden besloten door manucuristIn dat geval zal de onderneming zich inspannen om de gebruikers vooraf te informeren over de data en uren van de interventie.

De website www.manucurist.com wordt regelmatig bijgewerkt door manucurist. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

BESCHRIJVING VAN DE VERLEENDE DIENSTEN

De website www.manucurist.com is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.

manucurist streeft ernaar om op de site www.manucurist.com informatie zo nauwkeurig mogelijk. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die haar deze informatie verstrekken te wijten zijn.

Alle informatie op de site www.manucurist.com worden ter indicatie gegeven, en zullen waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site www.manucurist.com zijn niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en een geactualiseerde browser van de laatste generatie.

INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK

manucurist is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle op de site toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : manucurist.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

manucurist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site www.manucurist.comen die het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 genoemde specificaties, of van het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

manucurist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site www.manucurist.com.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. manucurist behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle op deze site geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. Indien nodig behoudt het bedrijf zich het recht voor om elke inhoud te verwijderen die in strijd is met de Franse wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, manucurist behoudt zich tevens het recht voor de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschappen, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site www.manucurist.com is onderworpen aan het Franse recht. Uitsluitend de bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bevoegd.

LEXICON

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van bovengenoemde site.

Persoonsgegevens: "gegevens die, in welke vorm dan ook, al dan niet rechtstreeks, de identificatie mogelijk maken van de natuurlijke personen op wie zij betrekking hebben" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).