Gebruiksvoorwaarden Green Addict

ARTIKEL 5 - Bescherming van persoonsgegevens

De bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van de website van Manucurist website valt onder het desbetreffende privacybeleid, dat beschikbaar is op hier.

Bij wijze van uitzondering vermeldt dit artikel de bijzonderheden die van toepassing zijn op elke gebruiker (hierna te noemen "Lid") die zich inschrijft voor het getrouwheidsprogramma Green Addict.

5.1 Wijze van inzameling

De persoonsgegevens van het Lid worden rechtstreeks bij hem/haar verzameld op het ogenblik van zijn/haar toetreding tot het programma Green Addict op de website www.Manucurist.com.

Het Lid is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van de persoonlijke gegevens die hij/zij doorgeeft aan Manucurist.

5.2 Verzamelde gegevens

De volgende persoonsgegevens worden verplicht verzameld in het kader van het lidmaatschap van het programma Green Addict naam, achternaam, voornaam, emailadres, postadres. Deze gegevens zijn nodig voor Manucurist om de authenticatie van het lid te verzekeren. Het ontbreken, de irrelevantie of de niet-bijwerking van deze gegevens kan leiden tot vertraging bij de behandeling van het verzoek van het lid, of zelfs tot afwijzing van het verzoek.

Andere persoonsgegevens verzameld door Manucurist in het kader van een lidmaatschap is facultatief, om het Lid beter te leren kennen en hem mededelingen te sturen die aan zijn profiel zijn aangepast.

Alleen ter informatie, Manucurist de aankoopgeschiedenis en het websitegebruik van het Lid te verwerken (bijvoorbeeld door browsinggegevens te verzamelen via cookies, mits daarvoor toestemming is gegeven). Deze verwerking is op zich niet noodzakelijk voor de aanmaak van de account van een lid, maar wordt noodzakelijk om te kunnen nagaan of het lid in aanmerking komt voor de verschillende voordelen van het programma Green Addict.

5.3 Doelstellingen en rechtsgrondslag

Als lid kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgrondslagen


  • Beheer en animatie van het getrouwheidsprogramma en de gemeenschappen: informeren van het Lid over het getrouwheidsprogramma of de beschikbare diensten, beheer van de relatie met het Lid, kaartvoordelen en kaartverrichtingen.
   • Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Gebruiksvoorwaarden Green Addict.


  • Commerciële prospectie met elektronische middelen: opstellen van klantenprofielen, prospectie per e-mail en/of SMS, gegevensverzameling via cookies.
   • Deze verwerking is gebaseerd op de toestemming van het lid. Bij wijze van uitzondering kan commerciële prospectie per post worden gebaseerd op het rechtmatige belang van Manucurist.


  • Uitvoering van tevredenheidsonderzoeken en klantenstudies: enquêtes, producttests, verkoopstatistieken en organisatie van wedstrijden.
   • Deze verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van Manucurist rechtmatige belang van de onderneming om haar dienst en producten voortdurend te verbeteren.


  • Uitoefening door het lid van zijn individuele rechten: beheer van verzoeken tot uitoefening van de rechten van het lid betreffende het gebruik van zijn persoonsgegevens.
   • Deze verwerking is gebaseerd op een wettelijke verplichting.


  • Beheer van precontentieuze procedures en geschillen.
   • Deze verwerking is gebaseerd op het rechtmatige belang van Manucurist om het bewijs van een recht of een contract te leveren.
5.4 Bewaartermijnen

Manucurist bewaart de persoonsgegevens van het lid totdat de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld zijn verwezenlijkt, d.w.z. voor de duur van het lidmaatschap van het programma Green Addict plus de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen, om het bewijs van de transacties te bewaren.

In sommige gevallen wordt een langere bewaartermijn opgelegd voor Manucurist door een wettelijke verplichting.

Gegevens die met het oog op commerciële prospectie worden verzameld, mogen slechts worden bewaard tot u uw toestemming intrekt, en tot 3 (drie) jaar na het laatste commerciële contact met Manucurist (bijv. wanneer het Lid klikt op een aanbod dat hem is toegestuurd).

5.5 Ontvangers

Manucurist de persoonsgegevens van het Lid alleen doorgeeft aan ontvangers die een strikte noodzaak hebben om deze gegevens te verwerken overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn verzameld.

In dit verband zijn de dienstverleners die bij het beheer van het programma betrokken zijn Green Addict.

5.6 Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

Sommige van de door ons verzamelde persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten de Europese Unie, voornamelijk aan Canada en de Verenigde Staten, waar zich dienstverleners bevinden van Manucurist.

In geval van overdracht, Manucurist ervoor zorgt dat het (i) wordt uitgevoerd naar een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie krachtens artikel 45 van de GDPR geldt, of (ii) wordt ondersteund door passende waarborgen krachtens artikel 46 van de GDPR, met inbegrip van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, alsook technische en organisatorische maatregelen om een hoog niveau van gegevensbeveiliging en -vertrouwelijkheid te waarborgen, vergelijkbaar met het door de GDPR vereiste niveau.

5.7 Individuele rechten van het Lid

Het lid heeft individuele rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens: recht van toegang, recht op rectificatie, recht op wissing, recht op beperking, recht op verzet, recht op portabiliteit.

Het lid kan deze rechten uitoefenen door een verzoek te richten aan

   • per e-mail : hello@manucurist.com.
   • per post: Klantenservice Manucurist - 19, rue d'Enghien 75010 Parijs, Frankrijk.

Bovendien kan het Lid te allen tijde de door hem ingevoerde persoonsgegevens corrigeren door naar de pagina "Mijn account" van de Manucurist.

In het verzoek moet worden aangegeven welk(e) recht(en) het lid wenst uit te oefenen. In overeenstemming met artikel 12, lid 6, van de GDPR, wanneer Manucurist gegronde twijfel heeft omtrent de identiteit van de persoon die zijn rechten uitoefent, kan om identificatie worden verzocht.

Ten slotte heeft het lid het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), indien hij meent dat hij zijn rechten niet kan uitoefenen of indien hij een inbreuk op de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens wenst te melden.